im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Podniesienie jakości kształcenia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w placówce oświatowej

Dyrektor Lo informuje, iż w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w placówce oświatowej -  Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.”, w związku z naborem projektów nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-062/16, ogłoszonym w ramach w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, została wybrana oferta na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji. Spośród uzyskanych ofert najkorzystniejszą według kryterium ceny - 100% okazał się oferta Oferenta: Euroinwestycje Tomasz Nawrocki z Krosna. Zapytanie ofertowe rozesłano do 3 potencjalnych Oferentów, kryterium była cena netto - 100%.

Postępowanie wyboru najkorzystniejszej oferty nie podlegało Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro(art. 4 pkt 8 ustawy).