im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szkolny Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Dnia 23.04.2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Wyszyńskiego w Staszowie zorganizowano „ Szkolny Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa”, który obchodzony był w ramach Jubileuszu 100-lecia szkoły ph. „ Zdrowie dla wszystkich”, a Patronat Honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Działania profilaktyczne zaplanowane na ten dzień miały formę prelekcji, pokazów, warsztatów, a ich tematyka była spójna z „Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkiem polityki oświatowej Państwa określonej przez MEN. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały działaniom profilaktycznym, to: kreowanie zdrowego , bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia fizycznego i psychicznego.

W przeprowadzeniu licznych działań profilaktycznych na wysokim i merytorycznym poziomie, wsparcia udzieliły następujące instytucje: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Zarząd Powiatowy LZS w Staszowie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Staszowie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie .

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wykładzie na temat: „ Jak słuchać swojego organizmu?”, który wygłosiła pani Jadwiga Zapała ze ŚCO w Kielcach, następnie pani Dorota Wojnarowska przeprowadziła prelekcję popartą prezentacją multimedialną na temat: „ Choroby cywilizacyjne- depresja”. Temat honorowego krwiodawstwa poruszyła pani Joanna Cheba, zachęcając tym samym do oddawania krwi przez młodzież. Uczniowie klasy IB w ramach profilaktyki rówieśniczej zachęcali swoich kolegów i koleżanki do zdrowego i racjonalnego odżywiania się ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie pierwszego i drugiego śniadania.

Tematyka przedsięwzięć dla klas drugich skierowana była głównie na aspekt bezpieczeństwa. Bardzo ciekawe zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzili ratownicy ze staszowskiego szpitala. Na temat zagrożeń współczesnego świata( cyberprzemocy) prelekcję przeprowadził – pan Tomasz Czerna z PPP w Staszowie. Ważnym tematem dla młodzieży, która wkrótce będzie wchodziła na rynek pracy, jest „ Prawo w pracy”. Pan Stanisław Golmento z OIP w Kielcach wyczerpująco omówił to zagadnienie. Zgodnie z formułą jaka przyświecała w tym dniu, uczniowie uczestniczyli w zajęciach o zdrowiu: „ Podstępne WZW”- prelegentem był pan Mariusz Ziętarski i „ Profilaktyka schorzeń układu kostnego” – zajęcia teoretyczno-praktyczne przeprowadził pan Tomasz Górski. Imprezą towarzyszącą obchodom SzDZiB był Szkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców ph. „ Wykopmy raka” , który odbył się 20.04.2018r.

Na terenie szkoły rozstawione były również stoiska następujących instytucji: KPP w Staszowie, która propagowała zawód policjanta oraz informowała o przestępczości na terenie Staszowa, WSEPiNM w Kielcach, piekarnia „ Zdrowiej”- państwa Anety i Pawła Chałońskich z Podmaleńca oraz nasze liceum. Wszystkie działania były bardzo interesujące, pozwalające wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

Tekst: Karolina Stęplewska kl.II A
Foto: Wiktoria Stachowicz kl. I D
Mateusz Zamiela kl. I D