im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HISTORIA

 ZARYS DZIEJÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE

Po zakończeniu austriackiej okupacji i wyzwoleniu Staszowa, w listopadzie 1918 r. utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Był to zalążek dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedyna wówczas szkoła średnia w naszym mieście. Gimnazjum powstało dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej oraz składkom mieszkańców Staszowa, zbieranym od 1917 r.
Pierwszym dyrektorem był Józef Dąbrowski, a po nim, w roku szkolnym 1919/1920, Eugeniusz Przybyszewski. Początkowo szkoła działała w obiektach położonych przy ulicach: Szkolnej, Czystej i obecnej J. Piłsudskiego (wcześniej gen. K. Świerczewskiego).
Za kadencji dyrektora Szymona Zmarza (1920-1923), szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 4, zakupionego w 1921 r. od księżnej Róży Radziwiłł.
Następcą Szymona Zmarza został Marian Bielawka (1923-1927). W roku szkolnym 1923/1924 szkoła otrzymała prawa gimnazjum państwowego, nadane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1926 r. Polska Macierz Szkolna przekazała gimnazjum miastu Staszów. Od tego momentu, przez następne 19 lat szkoła była prowadzona przez Towarzystwo Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego w Staszowie.
Po odejściu Mariana Bielawki placówką kierowali kolejno: Józef Żołnierek (1927-1929), Kazimierz Szokalski (1929/1930), Henryk Wiśniewski (1930-1933), a od 1933 r. – Stefan Kopczyński. Staszowskie gimnazjum przodowało w regionie, dzięki czemu w 1935 r. uzyskało prawa do przeprowadzania egzaminów maturalnych zwieńczających cykl nauki w 4-letnim gimnazjum i 2-letnim liceum.
Wybuch II wojny światowej zdezorganizował życie oświatowe na ziemiach polskich. W 1940 r. hitlerowskie władze okupacyjne zamknęły szkołę, a jej budynek przekształciły w magazyn wojskowy. W tej sytuacji staszowscy pedagodzy rozpoczęli tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum, obejmując nim w sumie ok. 200 uczniów ze Staszowa i okolic. Egzaminy dojrzałości odbyły się dwukrotnie, w 1943 i 1944 r. Działalność szkoły w tej formie prowadzona była do sierpnia 1944 r., gdy na skutek nadejścia frontu nastąpiła ewakuacja ludności miasta w rejon Połańca.
Po zakończeniu wojny, 9 listopada 1945 r. gimnazjum zostało upaństwowione. W roku szkolnym 1952/1953 zmieniono nazwę i profil placówki na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. W marcu 1960 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy 11 Listopada 3 (dawniej – Armii Czerwonej). Z okazji 50-lecia istnienia, w 1968 r. szkole wręczono pierwszy sztandar. W rok później Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach nadała liceum odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
W latach 1945-1973 funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stefan Kopczyński (do 1950 r.), Władysław Cudzich (1950-1953), Julian Niedzielski (1953/1954), Stanisław Bień (1954-1961) i Józef Dyk (1961-1973).
Kadencja Adama Kozińskiego, przypadająca na lata 1973-2001, to okres dynamicznego rozwoju szkoły, która zyskała opinię jednej z najlepszych na Ziemi Świętokrzyskiej. Jubileusz 75-lecia, obchodzony w 1993 r., stał się okazją do nadania liceum imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz do wręczenia nowego sztandaru. W dwa lata później szkoła została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Miasta Staszowa”, przyznanym przez Radę Miasta w Staszowie.
W 1999 r. organem prowadzącym liceum ustanowiono Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Rozpoczętą w roku szkolnym 1999/2000 budowę hali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym zakończono we wrześniu 2001 r. Wtedy też kierownictwo przeszło w ręce Jolanty Zdrojkowskiej, która funkcję dyrektora sprawowała do sierpnia 2012 r. Jej kadencja upłynęła pod znakiem modernizacji bazy materialnej szkoły i wdrażania założeń reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2002/2003 otwarto kompleks boisk sportowych, a w latach następnych (2005, 2007 r.) – pracownie internetowe. W roku szkolnym 2008/2009 ukończono kapitalny remont budynku i placu szkolnego. W 2004 r. placówka uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”.
W październiku 2012 r. dyrektorem liceum została Anna Karasińska.
W 2013 r. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przyznał szkole Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”. Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego stale współpracuje z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od wielu lat szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie edukacyjnym „Socrates-Comenius”. Z powodzeniem angażuje się również w inne projekty Unii Europejskiej.