im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • dwie fotografie (do legitymacji)

 • zdjęcie w wymiarze 496 px.(wys.)i 354 px.(szer.)

 • kartę zdrowia

 • odpis aktu urodzenia

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

  ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub innych osiągnięć

 • zaświadczenie o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych