im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskigo w Staszowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Skróty klawiaturowe

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 • Adres: ul. 11 Listopada 3, 28 – 200 Staszów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 864

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek posiada 3 kondygnacje: parter i 2 piętra
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

Główne wejście od strony ul. 11 Listopada , z kostką i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Wejście od strony ul. Kościelnej nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • brak  windy
 • korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku
 • 2 węzły sanitarne ( toalety) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • przed budynkiem szkolnym brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • brak tłumacza języka migowego. Możliwość skorzystania online  https://migam.onevid.io/lobby/5c350cdb50048a00227c637c/5cae0b9a2784150062cd9604
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących