im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego

i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk języka obcego oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Cel ten zostanie spełniony dzięki realizacji działań informacyjnych oraz szkoleniowych              w liceum ogólnokształcącym oraz dzięki optymalizacji kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie m.in wykorzystania TIK w nauczaniu.

Grupą docelową objętą wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych są nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie – 44 nauczycieli, oraz uczniowie liceum – 350 uczniów.

Liceum zostanie również wyposażone w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupionych zostanie:

1.Projektor rzutnik multimedialny (2szt)

2.Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne(1szt)

3.Wizualizer( 4szt)

4.Interaktywny monitor z komputerem x 1 laptop z oprogramowaniem i kamerą do wideo lekcji oraz wideokonferencji

5.Laptop – (20 szt) wraz z niezbędnym oprogramowaniem

6.Tablica interaktywna

7.LabMate+ do pracowni matematyczno-przyrodniczych

8.Kamera cyfrowa

9.Karta pamięci 32 GB

10.Czytniki e-booków do pracowni humanistycznych i językowych

11.Zasilacz UPS

 

Wszyscy uczniowie uczęszczający do placówki szkolnej będą korzystać w ramach zajęć szkolnych ze sprzętu zakupionego w projekcie.

44 nauczycieli zatrudnionych w liceum objętych projektem, podniesie swoje kompetencje cyfrowe poprzez szkolenie TIK przewidziane w ramach projektu.

350 uczniów podniesie swoje kompetencje dzięki prowadzonym zajęciom dodatkowym               z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych.

Zakupiony sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne będą służyć do pracy z uczniami.

Działania w ramach projektu przyczynią się do podniesienia kompetencji wśród uczniów              i nauczycieli objętych projektem.

 

Wartość całkowita projektu: 252 074,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 222 174,56 zł

Jednostka realizująca: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 - 2020-09-01